Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 29 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
REGIDORIES  

Hisenda

Responsable políticJoan Miguel i Rodríguez
Alcalde

T. 938350011F. 938284163
Horari de visites.Visites concertades


Línies bàsiques d'actuació

Elaboració i control dels pressupostos municipals, elaboració de les ordenances fiscals, control de tresoreria.Altra informació:

Informació tributària
Informació general de l’ORGT

ELS DUBTES MÉS FREQÜENTS

Canvi de titular a efectes de l’IBI: Quan es ven un immoble, o quan per una altra circumstància es modifica el seu propietari, cal sol·licitar el canvi de nom. Per a això, l’interessat (transmitent o adquirent) pot acudir a l’Oficina de l’ORGT de Manresa provist de l’escriptura pública de compra-venda i aportant l’últim rebut de l’IBI si és possible. Amb aquest tràmit es farà el canvi de nom al cadastre, previ pagament de la taxa d’inscripció cadastral (1000 ptes.).

Matriculació d’un nou vehicle: Quan s’adquireix un vehicle, cal abonar l’impost sobre vehicles (IVTM) abans que sigui matriculat. Si l’Ajuntament ha delegat en la Diputació la gestió d’altes de l’IVTM, el pagament es pot fera les entitats bancàries col.laboradores un cop l’interessat ha omplert l’imprès d’autoliquidació, o a l’Oficina que l’ORGT té en la seu de la Prefectura de Trànsit. En cas de venda d’un vehicle, és important per al transmitent assegurar que es fan els tràmits legals per canviar la titularitat al Registre de Trànsit.

Alta en el cens de l’IAE per inici d’activitat: Si l’ajuntament ha delegat la gestió de l’IAE en la Diputació, l’interessat pot complimentar l’imprès d’autoliquidació i presentar-lo en qualsevol de les oficines de l’ORGT. També pot sol.licitar a l’Oficina gestora de l’ORGT que l’ajudin a omplir la declaració. Qualsevol modificació de l’activitat o dels seus elements amb transcendència en la quota de l’impost s’ha de declarar a les oficines de l’ORGT.RECOMANACIONS

Pagament en voluntària, domiciliació dels tributs, document cobratori, recàrrec en executiva i interessos de demora: Els tributs periòdics s’han de satisfer dins dels períodes determinats de pagament en voluntària encara que no s’hagi rebut cap document cobratori (notificació) en el domicili, perquè n’hi ha prou amb la notificació edictal. Per aixó li convé molt fer una d’aquestes coses:

  1. Estar permanentement informat del calendari fiscal


  2. Domiciliar el pagament dels seus tributs.La domiciliació és molt senzilla i es pot realitzar per diversos mitjans:
    • Fins a un mes abans de l’inici del període de pagament en voluntària: només cal omplir la butlleta de domiciliació que trobarà a les oficines de l’ORGT o a l’Ajuntament.
    • També pot domiciliar a la seva entitat bancària fins a dos mesos abans del període de pagament aportant el rebut de l’exercici anterior.
    • Si vol que la domiciliació tingui efectes per a l’any següent pot omplir la butlleta annexa al document cobratori i lliurar-la al banc o entitat col.laboradora, o a les oficines de l’ORGT, en el moment de fer el pagament del rebut en curs.

També pot informar-se per telèfon d’altres mitjans de domiciliació trucant a l’oficina de l’ORGT de Manresa. Recordi que, en cas d’errada, se li retornarà la quantitat satisfeta per domiciliació amb tota celeritat. No deixi passar els terminis de pagament voluntari perquè l’import del deute es veurà incrementat amb el recàrrec del 20% i els interessos de demora. Per a qualsevol aclariment o suggerència, truqui’ns al telèfon 93 877 05 64.

Embargaments: Quan no es paga un deute voluntariament, s’haurà de seguir el procediment de constrenyiment i, si calgués, arribar fins l’embargament dels béns del deutor. En aquest supòsit, l’ORGT actua amb total subjecció al que prescriu la normativa vigent. Si es desitja consultar les dades d’un embargament o fer una reclamació, cal adreçar-se a l’oficina que s’indica en la pròpia notificació de l’embargament. Així mateix, es pot ampliar la informació sobre el procediment d’embargament trucant a la Unitat Central (telèfon 93 402 26 62).

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona