Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 20 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

22/06/2012S’ha convocat Ple ordinaria de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 26 DE JUNY a les 21,30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia del Ple és el següent:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 3/12,  DE DATA  3 DE MAIG DE 2012
 
b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DELS CONTRACTES DE PERSONAL EFECTUATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL 1R. TRIMESTRE DE 2012.
4.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A LA MODIFICACIÓ DE LES NSP EN L’ÀMBIT DEL SECTOR SUD-4 (Exp. 31/12)
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA  PER A L’ANY 2012 (Exp. 05/12)
7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA Núm. 320/2012 DE DATA 31 DE MAIG, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, ORGÀNICS I SIMILARS I NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 36/12)
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA Núm. 370/2012 DE DATA 18 DE JUNY, DE SOL.LICITUD D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA PER DEFENSA JUDICIAL RECURS NÚM. 130/2012L A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Exp. 04/12)
9.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA (Exp. 45/10)
10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA Núm. 264/2012 DE DATA 30 D’ABRIL, DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES (Exp. 17/12)
11.- INCOACIÓ PROCEDIMENT PER DEIXAR SENSE EFECTE CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA SOCIETAT GRUPO GAUDIR II, SL I MODIFICACIO PUNTUAL NNSS I PLA ESPECIALDE LA FINCA DE CAN COMAS (Exp. 52/08)
12.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 1.
13.- INCOACIÓ PROCEDIMENT PER DEIXAR SENSE EFECTE MODIFICACIÓ PUNTUAL NSP EN L’ÀMBIT DEL PE1
14.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE FORMACIÓ I INICIATIVES DEL BAGES SUD.
 
c) Mocions dels grups municipals
----
d) Control de l’acció de govern:
15- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
16.- INFORMES D’ALCALDIA
17.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona