Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR

12/09/2012La Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’agost de 2012, va adoptar el següent acord:
 
PRIMER.-  Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos que es relaciona tot seguit:
 
ADMESOS:
1. 38860197H
2. 39358453W
3. 46365639P
4. 39142281F
5. 77630865T
6. 35077485R
7. 33885203Q
8. 36967787W
9. 39349170B
10. 39380978X
11. 77628553B
12. 39503256C
13. 35030660G
14. 44022564N
15. 39359442W
16. 45476550F
17. 39345221H
18. 46056266P
19. 46344177M
20. 39334004W
21. 39376612Z
 
EXCLOSOS
46639859E
Motiu: Si bé ha presentat la instància dins de termini manca completar la instància presentada amb la documentació indicada a la base 4a: Fotocòpia compulsada DNI;  fotocòpia acreditativa mèrits al•legats; currículum vitae, informe de vida laboral, certificat català (nivell A).
 
SEGON.- Publicar aquesta llista al tauler d’edictes de la Corporació, al BOPB i a la web municipal per tal de que en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la inserció de l’anunci en el BOP, els interessats puguin formular les reclamacions oportunes.
 
TERCER.- Atorgar a l’aspirant exclòs un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació de la present resolució al BOP o per a subsanar la seva instància presentant la documentació requerida i que ha estat el motiu d’exclusió.
 
QUART.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador d’acord amb el següent detall:
 
President:
Titular: Belén Roca Bach, secretària interventora de l’Ajuntament.
Suplent: Teresa Puig Masip, funcionària de l’Ajuntament.
 
Vocals:
- Un representant del Consell Comarcal del Bages:
Titular: Sra. Montserrat Reina i Martínez, treballadora socials dels Serveis Socials d’Atenció Primària i Dona del Consell Comarcal del Bages.
- Un representant de l’Escola d’Administració Pública.
Titular: Sra. Montserrat Pérez Barambio.
Suplent: Sr. Victor Durán Olmos
 
Secretari
Titular: Sra. Maria Sancristòfol i Mayordomo,
Suplent: Sra. Gemma Sánchez Grima.
 
CINQUÈ.- Convocar a tots els aspirants admesos per a que el dia 16 d’octubre de 2012 compareguin a les deu hores a la seu de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (plaça de la Font Gran 2) per a la celebració de les proves.
 
SISÈ.- La publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació als interessats de conformitat amb el que s’estableix a l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona