Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

29/10/2012S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al DIMARTS, 30 D’OCTUBRE, a les 21,30 h. a la Sala de Sessions de l’Ajuntament
 
Ordre del dia:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 4/12,  DE DATA  26 DE JUNY DE 2012
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 5/12, DE DATA 31 DE JULIOL DE 2012
 
b) Resolucions de govern
3.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE
4.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. ANNA BALLÚS PRAT
5.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 532/12 PEL QUAL ES MODIFICA EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES REGULADORES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I DE NETEJA VIÀRIA   (Exp. 36/12)
7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 585/12 D’APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES I DE LES FITXES DE NECESSITATS  PER AL QUADRIENNI 2012-2016 DE XBMQ (Exp. 39-B/12)
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 567/12 PEL QUAL S’ACORDA LA COMPLEMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT  (Exp. 55/12)
9.-RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 514/12  DE COMPAREIXENÇA EN EL RECURS NÚM. 225/2012F  (Exp. 51/12)
10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 542/12 DE COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL DE MANRESA EN EL PROCEDIMENT 377/2012  (Exp. 41/12)
11.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 543/12 DE COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL DE MANRESA EN EL PROCEDIMENT 379/2012  (Exp. 41/12)
12.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 544/12 DE COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL DE MANRESA EN EL PROCEDIMENT 294/2012  (Exp. 41/12)
13.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 566/12 DE COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL DE MANRESA EN EL PROCEDIMENT 400/2012  (Exp. 41/12)
14.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 D’AGOST DE 2012 PEL QUAL S’APROVA L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CORRESPONENT CONVENI (Exp. 53/12)
15.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE JULIOL DE 2012  D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DIVERSOS AJUNTAMENTS I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS “ENTORNS DE MONTSERRAT”
16.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL 2N. TRIMESTRE DE 2012,  EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (Exp. 39A/12)
17.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS  DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN L’ÀMBIT DELS SECTORS SUD8 I SUD9  (Exp. 33/09)
18.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’INICI D’EXPEDIENT  I NOMENAMENT DELS MEMBRES  DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ PER REALITZAR LES TASQUES DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 54/12)
19.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DEL CRÈDIT CORRESPONENT A LES QUANTITATS DERIVADES DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRA DE NADAL (Exp. 55/12)
20.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RECÀRREC AL SERVEI D’AIGUA POTABLE  COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA REPERCUSIÓ DE LA LLEI 5/2012  (Exp. 5/12)
21.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA  (Exp. 62/12)
22.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA I DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D’EXECUCIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS (Exp. 61/12)
23.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2013  (64/12)
24.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 3/12  (Exp.65/12)
25.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DE L’ÀMBIT DEL PE 1 (Exp. 71/10)
 
c) Mocions dels grups municipals
26.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER A L’EXERCICI DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ
27.-. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.
 
d) Control de l’acció de govern:
28.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
29.- INFORMES D’ALCALDIA
30.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona