Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

22/02/2013Es convoca Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 26 DE FEBRER a les 21,30 a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 1/13  DE DATA  10 DE GENER DE 2013
 
b) Resolucions de govern
2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA  91/13  DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EXISTENT EN L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2013.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 112/13 DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EXISTENT EN L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE 2013  QUE AFECTA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS  (Exp. 64/12)
4.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE FEBRER DE 2012 PEL QUAL ES SOL.LICITA EL CANVI DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ATORGADA PER L’ACTUACIÓ “AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN GIMNÀS. 2A. FASE”
5.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’INUNDACIONS ELABORAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES (Exp. 10/13)
6.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS  (Exp. 9/13)
7.- PROPOSTA DE FORMULACIÓ DEl REQUERIMENT PREVIST A LA CLÀUSULA 15ena  DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP D’IMPRESSIÓ PER A LES OFICINES MUNICIPALS (Exp. 72/12)
8.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT I GRUP GAUDIR SL (Exp. 52/08)
9.- PROPOSTA DE REVOCACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ A L CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS (Exp. 102/04)
10.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL 4T. TRIMESTRE DE 2012   (Exp. 39/12 A)

c) Mocions dels grups municipals
11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE CATALÀ
--
d) Control de l’acció de govern:
13.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
14.- INFORMES D’ALCALDIA
15.- PRECS I PREGUNTES
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona