Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 30 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

25/06/2013Es convoca PLE ORDINARI de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 27 de juny a les 21,30 h. a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 3/13 DE DATA  30 D’ABRIL  DE 2013

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 257/13 D’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LOCALRET PER LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (Exp. 28/13)
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 273/13 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012  (Exp. 29/13)
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 300/13 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/13  (Exp. 32/13)
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 325/13  DE DESIGNACIÓ DE LLETRATS EN EL PROCEDIMENT NÚM. 237/2013   (Exp 11/13)
7.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 2012  (Exp. 33/13)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES SOBRE L’ÚS DE L’EXTRANET COMARCAL (Exp. 37/13)
9.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE DEVOLUCIÓ DELS AVALS DIPOSITATS PER L’ENTITAT UTE ICMAN-SOREA COM A GARANTIA DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE CAP DE BOU  (Exp. 29/08)
10.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER UN TOTAL DE 1.279,48 EUROS  (Exp. 36/13)
11.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS (Exp.
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET I MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 54/12)
13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MARGANELL I MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 54/12)
14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLBELL I EL VILAR  I MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 54/12)
15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VACARISSES I MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 54/12)
16- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 23/12)
17.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA   (Exp. 82/06)
 
c) Mocions dels grups municipals

d) Control de l’acció de govern:
18.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
19.- INFORMES D’ALCALDIA
20.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona