Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

24/04/2014S’ha convocat Ple Ordinari de l’Ajuntament per al proper DILLUNS, 28 D’ABRIL a les 21,30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 2/14,  DE DATA  26 DE FEBRER DE 2014
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 3/14,  DE DATA  7 D’ABRIL DE 2014

b) Resolucions de govern
3.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE CONSTITUIR EL PROPER 25 DE MAIG AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU.
4.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI
5.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 177/14, PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (Exp. 26/14)
6.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 181/14, PEL QUAL S’APROVA LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA  (Exp. 14/13)
7.- RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 11 D’ABRIL DE 2014 PEL QUAL S’APROVA EL NOU CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA LOCAL (SITMUN)   Exp. 27/14
8.- PROPOSTA DE  DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EMESOS EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010 (Exp. 29/14)
9.- PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT  A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

c) Mocions dels grups municipals
--

d) Control de l’acció de govern:
10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
11.- INFORMES D’ALCALDIA
12.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona