Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

APROVACIÓ LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS I NOMENAMENT DE TRIBUNAL PER LA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE TURISME I CULTURA

10/06/2014
En data 10 de juny de 2014 l’Alcade ha emès la resolució 304/2014 que transcrita literalment diu el següent:

 

Ates que ha finalitzat el termini de presentació de sollicituds per participar en el concurs oposició per a la contractació en règim laboral temporal d’un/a tècnic/a mig de Turisme i Cultura  de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

 

Ates el que disposen les Bases i la resta de disposicions legals aplicables.

 

HE RESOLT:

 

PRIMER. Aprovar la següent llista d’admesos/es i exclosos/es

 

ADMESOS/ES:

 

43695187V   Altadill Rovira, Maria

43725581M   Batlle Alarcón, Sonia

33946279G   Cabañas Anguita, Núria

37374224Y   Ezquerra Lezcano, Montserrat

39369402A   Estruga Mañosa, Núria

39353587N   Llanes Sala, Maria

47802614N   Marín Martínez, Irene

77742965K   Moreno Buira, Elsa

44191891J    Navarro Aldana, Laura

48001428Z   Nicolau Tell, Josep Oriol

53124172Z   Palop Barrios, Carolina

39177794P   Solà Rivera, Olga

74219312Z   Trigueros Beltran, Núria

 

EXCLOSOS:

 

46511399V   Massip Garriga, Ramon Maria

Per no estar en possessió de la titulació requerida a la base segona, punt 3r,  de la convocatòria.

34763613X   Romero Vicente, Pedro

Per no estar en possessió de la titulació requerida a la base segona, punt 3r,  de la convocatòria.

 

 

SEGON. Fer public el Tribunal Qualificador del concurs oposició, així com el lloc, la data i l’hora en que tindran lloc les proves que han d’efectuar els aspirants.

 

President:

Sr. Joan Miguel i Rodríguez, titular

Sr. Josep Nogués i Vila, suplent

 

Vocals:

Sra. Francesca Sancristòful Martí, titular

Sra. Elisabet López Rojas, suplent

 

Sr.  Francesc Xavier Font i Urgell, titular

Sra. Alba Caballé i Rivera, suplent

 

Sra. Isabel Ledesma i Fernández titular

Sra. Maria Llum Bruno i Garcia, suplent

 

Secretari:

Sr.  Antonio José Hierro Medina, titular

Sra. Teresa Puig Masip,  suplent

 

 

 

TERCER. Convocar als aspirants per al proper dia 12 de juny a les 10,00 hores del matí a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per tal de realitzar les diferents proves del concurs-oposició.

Els aspirants hauran d’acudir a les proves proveïts del seu carnet d’identitat.

 

El Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre qualsevol qüestió que es presenti des del moment de la seva constitució.


  tancar històric  

Diputació de Barcelona