Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 20 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

24/10/2014S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 28 D’OCTUBRE  a les 21,30h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament, amb el següent Ordre del dia:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 5/14 DE DATA  9 DE JULIOL DE 2014.
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 6/14 DE DATA  22 DE SETEMBRE DE 2014.

b) Resolucions de govern
3.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 240/14 DE SOL.LICITUD D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL RECURS 359/2013 I DESIGNACIÓ DE LLETRAT
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 463/14  DE SOL.LICITUD D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL RECURS 362/2014 I DESIGNACIÓ DE LLETRAT
6.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2014 EMESOS EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010 (Exp. 29/14)
7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 EMESOS EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010 (Exp. 29/14)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE LES FITXES I ANNEXOS DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLITIQUES D’IGUALTAT 2013-2015  (Exp. 51/14)
9.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015 (Exp. 52/14)

c) Mocions dels grups municipals
--
d) Control de l’acció de govern:
10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
11.- INFORMES D’ALCALDIA
12.- PRECS I PREGUNTES


  tancar històric  

Diputació de Barcelona