Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

06/11/2014Resolució  d’alcaldia de data 6 de novembre de 2014 per la qual es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció per a la contractació temporal de dos peons de la Brigada municipal, dins el Pla d’Ocupació Local.
 


Atès que en data 10 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local va acordar aprovar les bases que hauran de regir el procediment de selecció del Pla d’Ocupació Local per a la contractació mitjançant concurs de dos peons de la Brigada d’obres de l’Ajuntament, així com la convocatòria del procés de selecció.

Atès que durant el període de presentació de sol.licituds, comprès entre el dies 15 d’octubre  i 3 de novembre de 2014, ambdós inclosos, s’han presentat  23   sol.licituds per prendre part en l’esmentat procés de selecció.

Atès que cal procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció i la composició de la Comissió de Valoració

En ús de les facultats que legalment m’han estat conferides

 
HE RESOLT:

1.- APROVAR la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció del Pla d’Ocupació Local mitjançant concurs per a la contractació laboral temporal de dos peons de la Brigada de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

ADMESOS

1    DNI    47101593P
2    DNI    44416267R
3    DNI    75257557Q
4    DNI    44198108C
5    DNI    39394646Q
6    Permís de residència    X4461830Z
7    Permís de residència    X3764894R
8    DNI    39535450Z
9    Permís de residència    X8356702C
10    DNI    39359363S
11    Permís de residència    X3515784G
12    Permís de residència    X9164999M
13    DNI    39527319W
14    Targeta estranger comunitari    Y1870164W
15    DNI    46603100V
16    DNI    39380138K
17    DNI    36980393G
18    DNI    39389609Q
19    DNI    46594424N
20    DNI    39369758Z
21    DNI    39329206B
22    DNI    39398845Y

EXCLOSOS

1    DNI    39380133Q    Manca certificat resum situació al SOC
2.  CONCEDIR un termini de cinc dies naturals per a possibles reclamacions adreçades  a esmenar els  defectes que pugui contenir la llista provisional d’admesos i exclosos. En cas de què nos se’n presentin, aquesta llista s’entendrà elevada a definitiva.


3. ESTABLIR que la composició de la Comissió de Valoració del concurs serà la següent:

   President:  Maria Sancristòfol Mayordomo, funcionària administrativa de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
   Vocal: Juan Carlos Alvarez Fernández, peó de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat
    Secretària:  Belén Roca Bach, secretària-interventora de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

La Comissió de Valoració comptarà amb l’assessorament de la Treballadora social de l’Ajuntament pel que fa a la puntuació dels mèrits relacionats amb la situació social dels aspirants.

L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


4.- EXPOSAR  la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al taulell d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació, de conformitat amb allò que estableix la base quarta de la convocatòria.

5.- ESTABLIR que un cop valorats els mèrits presentats pels candidats, seran cridats d’acord amb la base cinquena per realitzar l’entrevista personal. La data i hora de l’entrevista es farà saber mitjançant anunci a la pàgina web de la Corporació i al taulell d’anuncis.

6.- NOTIFICAR-HO  a l’EBASP de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i a tots els membres de la Comissió de Valoració.

Monistrol de Montserrat, 6 de novembre de 2014

L’alcalde                                                    Davant meu
                                                                La secretària
Joan Miguel i Rodríguez                              Belén Roca Bach  tancar històric  

Diputació de Barcelona