Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

12/11/2014DECRET D’ALCALDIA  (Núm. 561/14)


Mitjançant el decret d’alcaldia 544/14, de 6 de novembre de 2014,  es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció del Pla d’Ocupació Local mitjançant concurs per a la contractació laboral temporal de dos peons de la Brigada de l’Ajuntament.


Durant el termini de què disposaven  els aspirants per tal d’esmenar les seves sol.licituds han presentat la següent documentació:

- NIF  39380133Q     - Certificat resum de situació al SOC


És per això que en ús de les facultats que legalment m’han estat conferides


HE RESOLT:

1.- APROVAR la següent llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció del Pla d’Ocupació Local mitjançant concurs per a la contractació laboral temporal de dos peons de la Brigada de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

ADMESOS

1      NIF    47101593P
2      NIF    44416267R
3      NIF    75257557Q
4      NIF    44198108C
5      NIF    39394646Q
6      NIE    X4461830Z
7      NIE    X3764894R
8      NIF    39535450Z
9      NIE    X8356702C
10    NIF    39359363S
11    NIE    X3515784G
12    NIE    X9164999M
13    NIF    39527319W
14    NIE    Y1870164W
15    NIF    46603100V
16    NIF    39380133Q
17    NIF    39380138K
18    NIF    36980393G
19    NIF    39389609Q
20    NIF    46594424N
21    NIF    39369758Z
22    NIF    39329206B
23    NIF    39398845Y

EXCLOSOS
                  Cap.


2.- DETERMINAR que l’entrevista personal a tots els aspirants tingui lloc el proper 20 de novembre    les 10 del matí a les dependències municipals,   restant-hi convocats mitjançant la present resolució, tant la Comissió de Valoració, com els aspirants admesos. Els aspirants que a les 12 del matí no s’hagin presentat a fer l’entrevista quedaran eliminats.


3.- FER PÚBLIC que els següents aspirants no han acreditat documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell A elemental o superior, per la qual cosa, i si és el cas,  hauran de realitzar  la prova de coneixements de llengua catalana amb  caràcter obligatori  i eliminatori, que es qualificarà d’apte o no apte.

1      NIF    47101593P
2      NIF    75257557Q
3      NIF    44198108C
4      NIF    39394646Q
5      NIE    X4461830Z
6      NIE    X3764894R
7      NIF    39535450Z
8      NIE    X8356702C
9      NIF    39359363S
10    NIE    X3515784G
11    NIE    X9164999M
12    NIF    39527319W
13    NIE    Y1870164W
14    NIF    46603100V
15    NIF    39380133Q
16    NIF    36980393G
17    NIF    46594424N
18    NIF    39369758Z
19    NIF    39329206B
20    NIF    39398845Y

Al mateix temps, els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola que no hagin acreditat documentalment que tenen coneixements adequats de castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita,  hauran de realitzar la corresponent prova de caràcter obligatori i eliminatori.

La data i hora de la realització de les proves de català i castellà es comunicarà mitjançant anunci al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

4.-PUBLICAR el present acord  i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria al taulell d’anuncis i a la pàgina web www.monistroldemontserrat.cat

  tancar històric  

Diputació de Barcelona