Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 20 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

26/11/2014ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL DINS EL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL

3a. sessió


IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.

Data: 25 de novembre de 2014
Hora d’inici: 10,00 hores
Hora d’acabament:  12,20hores
Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament


Assistents:

President:   Sra. Maria Sancristòfol Mayordomo
Vocal:   Sr. Juan Carlos Alvarez Hernández
Secretària: Sra. Belén Roca Bach


Hi assisteix com a tècnic assessor de la Comissió de Valoració la Sra. Lourdes  Freixa Casas   del Consorci per la  Normalització Lingüística


1.- PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ

S’ha convocat a les 10 del matí als candidats  que no han acreditat documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell A elemental per a la realització de la prova oral i escrita de coneixements de català de nivell A elemental

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria i la qualificació serà d’Apte o No apte.

Un cop realitzada la correcció de la prova oral i escrita per part de la tècnica assessora del Consorci de Normalització Lingüística, la Comissió de Valoració aprova per unanimitat el següent resultat:


 

DNI/NIE

Resultat prova català

1

47101593P

APTE

2

75257557Q

APTE

3

44198108C

APTE

4

39394646Q

No presentat

5

X4461830Z

No presentat

6

39535450Z

NO APTE

7

X8356702C

NO APTE

8

39359363S

APTE

9

X3515784G

NO APTE

10

39527319W

APTE

11

Y1870164W

APTE

12

46603100V

APTA

13

36980393G

APTE

14

39369758Z

APTE

15

39329206B

APTE

16

39398845Y

APTE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- PUNTUACIÓ TOTAL
La puntuació total del obtinguda pels aspirants que han superat les proves  del procés selectiu és la següent:


 

DNI/NIE

PUNTUACIÓ TOTAL

1

39527319W

19

2

75257557Q

17

3

46603100V

15,5

4

36980393G

13,5

5

39359363S

12,5

6

Y1870164W

12

7

39329206B

11,5

8

44198108C

8

9

47101593P

7,25

10

39380138K

7

11

44416267R

6,75

12

39398845Y

5

13

39369758Z

3,5
Finalitzat el procés de selecció per a la contractació laboral temporal  de dos peons per a la Brigada municipal,   la Comissió de Valoració  proposa la contractació  dels aspirants   amb NIF 39527319W  i  75257557Q  per haver obtingut la màxima puntuació global.

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió aixeca la reunió essent les dotze hores i vint minuts del dia vint-i-cinc de novembre  de dos mil catorze, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en triplicat exemplar.

Monistrol de Montserrat,  25 de novembre de 2014


La presidenta                                         Vocal
Maria Sancristòfol Mayordomo                   Juan Carlos Alvarez Hernández

                La secretària
             Belén Roca Bach

  tancar històric  

Diputació de Barcelona