Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 25 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

PROCÉS SELECTIU TECNIC/A EDUCACIÓ INFANTIL: Aprovació de llista d’admesos i exclosos

13/02/2015En data  16 de gener de 2015 la Junta de Govern Local va  aprovar les bases per a la creació d’una llista d’aspirants a possibles nomenaments interins o contractacions laborals de durada determinada per ocupar el lloc de treball de tècnic/a especialista d’educació infantil,   així com la convocatòria del procés selectiu.

Durant el període de presentació de sol.licituds, comprès entre el dies 27 de gener  i el 5 de febrer de 2015, ambdós inclosos, s’han presentat  35 sol.licituds per prendre part en l’esmentat procés de selecció.

Atès que cal procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció,  la composició del tribunal qualificador i la data d’inici de les proves

En ús de les facultats que legalment m’han estat conferides

 HE RESOLT:

1.- APROVAR la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per a la creació d’una llista d’aspirants a possibles nomenaments interins o contractacions laborals de durada de per ocupar el lloc de treball de tècnic/a especialista d’educació infantil de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.
 

Núm. ordre

Cognom, nom

NIF

1

AGUILAR HERNANDEZ, SILVIA

34759146M

2

ARAGONES ALDOMÀ, MERCÈ

47782619G

3

BARRA SANCHEZ, ESTELA

46819736Q

4

BASTEIRO GINÉS, PILAR

47795259V

5

BENITEZ MARTIN, ALBA

39385014T

6

CARPIO GOMEZ, CELIA

47831579C

7

CAZORLA MENDOZA, MARTA

44416267R

8

ESTEBAN MARÍ, MONTSERRAT

14269493V

9

GIRBAU RUBIRALTA, MERCÈ

39387513J

10

GUIDÚ CAMPOS, ANABEL

45642844B

11

IBAÑEZ DOMINGO, MARIA JOSÉ

52465467Y

12

ICHART RUIZ, LAURA

37389818Y

13

LEYVA BENEDICTO, ALEXIS

46468866B

14

LOPEZ ESPINOSA, ISABEL

39388006T

15

MARIN VALLBONA, LAURA

77743431G

16

MARQUET GUILLEN, ALBA

39392753D

17

MAS FERNANDEZ, AINA

39389840U

18

MENDOZA HINOJOSA, ADELINA

47661854N

19

MITJANS PEÑA, ESTHER

39387413M

20

MOLAS BASULLAS, CLARA

39380538F

21

MOYA EMETERIO, NÚRIA

47726698L

22

PAJUELO MADRIGAL, AMANDA

46824735R

23

PAREDES SANTACANA, SILVIA

47616804L

24

PATON BRICOLLÉ, CRISTINA

46466042Q

25

PLADELLORENS FILLOL, JOSEP

39363528V

26

RAMOS ALONSO, ANA

39392379A

27

RIVERA PONS, MONICA

39390002H

28

ROBLES MONTOYA, ISABEL

35095662P

29

ROIG SERRA, MONTSERRAT

39361579T

30

RUIZ MENDOZA, ÓDENA

45933580G

31

SANCHEZ RODRIGUEZ, MERITXELL

39391305X

32

SANZ MARIN, LAURA

39385651Z

33

TORRES MATEOS, SONIA

43138110T

34

TRUJILLO VERGARA, JESSICA

39360644Q

35

VIDAL SOLER, ANNA

44012688A


 
EXCLOSOS:    Cap.

Atès que cap dels aspirants ha quedat exclòs del procés de selecció, aquesta llista provisional esdevé definitiva sense necessitat d’adoptar cap altra resolució.

2. ESTABLIR que la composició del tribunal qualificador serà la següent:

   President/a:  Belén Roca Bach,  secretària-interventora de l’Ajuntament de
    Monistrol de Montserrat.
    Suplent: Teresa Puig Masip, administrativa de l’Ajuntament de Monistrol de
    Montserrat
   Vocals : Francisca Villanueva Delgado, directora de l’Escola Bressol Municipal
                  Francisca Pérez de León Castilla, representant de l’Escola d’Administració
                  pública de Catalunya.

  Actuarà com a secretari del tribunal un dels seus membres

L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. CONVOCAR tots els aspirants admesos per a què el dia  26 DE FEBRER   compareguin a les deu hores al recinte de l’Escola Pública Sant Pere  (carrer Escoles núm. 27) per a la celebració del primer exercici.

4.- FER PÚBLIC que els següents aspirants no han acreditat documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C  per la qual cosa, i si és el cas,  hauran de realitzar  la prova de coneixements de llengua catalana amb  caràcter obligatori  i eliminatori, que es qualificarà d’apte o no apte.
 

Cognom, nom

NIF

GUIDÚ CAMPOS, ANABEL

45642844B

LOPEZ ESPINOSA, ISABEL

39388006T

RIVERA PONS, MONICA

39390002H


 
La presentació de la documentació acreditativa dels coneixements de català per restar exempt/a de realitzar la prova, si no s’ha fet dins el termini de presentació de sol•licituds, es podrà fer en qualsevol moment del procés selectiu i com a màxim fins el dia de la realització de la prova corresponent.

5.  PUBLICAR el present acord  i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria al taulell d’anuncis i a la pàgina web www.monistroldemontserrat.cat

  tancar històric  

Diputació de Barcelona