Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

PROCÉS SELECTIU PEONS/CONSERGES PISCINA MUNICIPAL: Llista provisional d’admesos i exclosos

18/05/2015RESOLUCIÓ D’ALCALDIA   239/15
 
En data  10 d’abril de 2015 la Junta de Govern Local va  aprovar les bases reguladores del procediment de selecció de part del Pla d’Ocupació Local per al 2015 per a la contractació de dos peons/conserges de la piscina municipal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ,    així com la convocatòria del procés selectiu.

Durant el període de presentació de sol.licituds, comprès entre el dies 23 d’abril  i el 12 de maig de 2015, ambdós inclosos, s’han presentat  8 sol.licituds per prendre part en l’esmentat procés de selecció.

Atès que cal procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció, en ús de les facultats que legalment m’han estat conferides

HE RESOLT:

1.- APROVAR la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per a la contractació de dos peons/conserges de la piscina municipal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat dins el Pla d’Ocupació Local per al 2015.

ADMESOS

Núm. ordre      Cognom, nom            NIF
1                    CABRERO C., M          393758XXX
2                    MIRALLES S.MI           393395XXX
3                    SIERRA F. , S             777423XXX
4                    ALVAREZ A., B            466574XXX
5                    CANO B., R                466031XXX
6                    PAMIES G., G             381364XXX

EXCLOSOS

Núm. ordre    Cognom, nom           NIF               MOTIU de l’exclusió
1                   REYES DLC, , A.A    464982XXX    No haver acreditat estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent
2                   POZO G. , A.A.        350402XXX    No haver acreditat estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent


2.- FER PÚBLIC que els següents aspirants no han acreditat documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell A elemental  per la qual cosa, i si és el cas,  hauran de realitzar  la prova de coneixements de llengua catalana amb  caràcter obligatori  i eliminatori, que es qualificarà d’apte o no apte.

Cognom, nom        NIF
CABRERO C., M    393758XXX
SIERRA F. , S       777423XXX
ALVAREZ A., B      466574XXX
CANO B., R           466031XXX
PAMIES G., G        381364XXX

La presentació de la documentació acreditativa dels coneixements de català per restar exempt/a de realitzar la prova, si no s’ha fet dins el termini de presentació de sol•licituds, es podrà fer en qualsevol moment del procés selectiu i com a màxim fins el dia de la realització de la prova corresponent.

3.- ATORGAR als aspirants que han estat exclosos del procés   un termini de cinc dies  hàbils a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al taulell d’edictes i a la pàgina web municipal per a presentar les reclamacions que estimin oportunes.

4.- PUBLICAR la present resolució al taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.

  tancar històric  

Diputació de Barcelona