Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

PROCÉS SELECTIU PEONS/CONSERGES PISCINA MUNICIPAL: Llista definitiva d’admesos i exclosos i data primera prova

26/05/2015Es fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos  i exclosos aprovada per decret d’alcaldia 264/15 en el procés de selecció per a la contractació de dos peons/conserges de la piscina municipal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat dins el Pla d’Ocupació Local per al 2015.
 
Al mateix temps es convoca a tots els aspirants el proper dia 2 DE JUNY a les 10 del matí a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (Plaça Font Gran núm. 2) per a la celebració de l’exercici pràctic de la fase d’oposició.
 
Decret d’alcaldia  264/15
 
Mitjançant el decret d’alcaldia 239/15, de 15 de maig de 2015,  es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per a la contractació de dos peons/conserges de la piscina municipal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat dins el Pla d’Ocupació Local per al 2015.

Durant el termini de què disposaven  els aspirants inicialment exclosos no es va presentar cap reclamació:

És per això que en ús de les facultats que legalment m’han estat conferides


HE RESOLT:

1.- APROVAR la següent llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció per a la contractació de dos peons/conserges de la piscina municipal de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat dins el Pla d’Ocupació Local per al 2015.

ADMESOS
 

Núm. ordre

Cognom, nom

NIF

1

CABRERO C., M

393758XXX

2

MIRALLES S.MI

393395XXX

3

SIERRA F. , S

777423XXX

4

ALVAREZ A., B

466574XXX

5

CANO B., R

466031XXX

6

PAMIES G., G

381364XXX


 
EXCLOSOS
 

Núm. ordre

Cognom, nom

NIF

MOTIU de l’exclusió

1

REYES DLC, , A.A

464982XXX

No haver acreditat estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent

2

POZO G. , A.A.

350402XXX

No haver acreditat estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent


 
2. ESTABLIR que la composició de la Comissió de Valoració serà la següent:

President/a:      Teresa Puig Masip, administrativa de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Suplent: Gemma Sánchez Grima, administrativa de l’Ajuntament de Monistrol de
    Montserrat
Vocals :         Núria Alvarez Puig,  administrativa de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Suplent: Jose Manuel Flores Valero,  Cap del Servei de la Guàrdia Municipal

Secretari/a:      Belén Roca Bach, secretària-interventora de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Suplent: Núria Riera Llobet, administrativa de l’Ajuntament de Monistrol de
Montserrat


L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. CONVOCAR tots els aspirants admesos per a què el dia  2 DE JUNY   compareguin a les  10 hores a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per a la celebració de la prova pràctica prevista a la fase d’oposició.

5.  PUBLICAR el present acord  i anuncis successius relatius a aquesta convocatòria al taulell d’anuncis i a la pàgina web www.monistroldemontserrat.cat
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona