Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

27/10/2015S’ha convocat Ple Ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 29 D’OCTUBRE  a les 21,00h. a la sala de plens de l’Ajuntament.
 
ORDRE DEL DIA

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 10/15,  DE DATA  29 DE SETEMBRE DE 2015

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 642/15 D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DEL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN DEL CURS 2015-2016  (Exp. 52/15)
4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL PROJECTE K (Exp. 50/13)
5.- PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA REDACCIÓ DEL TEXT DE L’ORDENANÇA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL  (Exp. 67/15)
6.-PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT CORRESPONENT A L’ANY 2014. (EXP. 58/15).
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER IMPORT 502,15€ (Exp. 66/15)
8.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’ICIO PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES D E LA PLANTA BAIXA DE L’ALA EST DE L’ESCOLA SANT PERE SOL.LICITADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (Exp. OBMEN150032)
9.- PROPOSTA  DE RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012, EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 1 DEL REAL DECRETO LEY  10/2015 D’11 DE SETEMBRE DE 2015. (Exp. 68/15)
10 -  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ  DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2016  (Exp. 64/15)

c) Mocions dels grups municipals
11- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER LA REDUCCIÓ DEL 50% DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
12- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ AMB LES OBRES DE MILLORA DEL PONT GÒTIC
13- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A DESTINAR UNA ZONA PER APARCAR AUTOCARAVANES

d) Control de l’acció de govern:
14.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
15.- INFORMES D’ALCALDIA
16.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona