Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

26/04/2016S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 28 D’ABRIL  a les 21:00h. a la Sala de plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 2/16  DE DATA  25 DE FEBRER DE 2016
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 3/16  DE DATA  7 DE MARÇ DE 2016

b) Resolucions de govern
3.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
4.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 201/16 D’APROVACIÓ DELS CÀLCULS CORRESPONENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016  (Exp. 35/16)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 223/16 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2015/2012  (Exp. 37/16)
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ 24/16 EMÈS EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 218 DEL REL 2/2004  (Exp. 38/16)
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA  150/16  D’APROVACIÓ DE LES FITXES DE SOL.LICITUD DE LES MESES DE CONCERTACIÓ 2016-2019  (Exp. 30/16)
8,.RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 125/16 D’APROVACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2016, AIXÍ COM DEL MARC PRESSUPOSTARI SIMPLIFICAT CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2016-2017 (Exp. 26/16)
9.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE DATA 23 DE MARÇ DE 2016 D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 14/2013)
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT  PER UN IMPORT DE 1.784,61€  (Exp. 36/16)
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 76/04)
12.- PROPOSTA  DE REVOCACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTALBLE  I DE NOVA APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ (Exp. 60/14)

c) Mocions dels grups municipals
--

d) Control de l’acció de govern:
13.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
14.- INFORMES D’ALCALDIA
15.-  PRECS I PREGUNTES


 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona