Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 20 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

16/06/2016S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DILLUNS, 20 DE JUNY a les 21,00 h. amb el següent ordre del dia:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 4/16  DE DATA  28 D’ABRIL DE 2016
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 5/16  DE DATA  30 DE MAIG DE 2016

b) Resolucions de govern
3.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 194/2016 PEL QUAL ES DESIGNAVA LA REGIDORA SRA. FRANCESCA SANCRISTOFUL MARTÍ COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’ASSEMBLEA XARXA LOCAL DE CONSUM.
5.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN D’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS ENS LOCALS DE LA PROVÍNCIA PER ESTABLIR LES LÍNIES GENERALS I LES OBLIGACIONS QUE REGULARAN EL SERVEI DE PRÉSTEC, DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXP. 34/16).
6.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DEL NOU CONVENI TIPUS D’ADHESIÓ AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN COL.LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS PER ALS CURSOS ESCOLARS 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020   (Exp. 49/16)
7.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DE MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 44/16)
8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRES DE PLANEJAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT (EXP. 20/16).
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT INTEGRATS A L’AGRUPACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS  (Exp. 40/16)


c) Control de l’acció de govern:
10.-  MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
12.- INFORMES D’ALCALDIA
13.-  PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona