Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

22/10/2018
Es fa públic per a general coneixement, que el Ple de l’Ajuntament celebrarà   el proper 25 D´OCTUBRE DE 2018, a les 21:00 hores, a la Sala de Plens i amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR 28 DE JUNY DE 2018

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 649 DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 2018 (EXP. X2018000711)

2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT D’ALCALDE ACCIDENTAL DEL 10 AL 17 DE SETEMBRE DE 2018 (X2018000904)

2.3.- RATIFICACIO DECRET D’ALCALDIA 656/18 DE DATA 18 D’OCTUBRE D’APLICACIO DE L’INCREMENT RETRIBUTIU PERSONAL EXP. X201800947

2.4.- APROVACIO INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTARIA DE MONISTROL DE MONTSERRAT (X2018000094)

2.5.- PROPOSTA D’APROVACIO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIO CIUTADANA, DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENT I DEL DOCUMENT DE DIAGNOSI AMBIENTAL DEL POUM DE MONISTROL DE MONTSERRAT I SOL·LICITAR L’INICI DEL TRAMIT D’AVALUACIO AMBIENTAL ESTRATÈGICA (X2018000898)

2.6.- PROP_PLE MODIFICACIO5PRESSUPOST 22102018

2.7.- PROPOSTA PLE DE SOL·LICITAR L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE MONTSERRAT A LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN DEL PLA DE BAGES (X2018000990)

2.8.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) X2018001026

2.9.- PROPOSTA PLE D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA A.B.B. PER L’EXERCICI D’UNA SEGONA ACTIVITAT EN L’ÀMBIT PRIVAT (x2018000019)

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIO D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D’ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES

 

Monistrol de Montserrat.

 

L’ALCALDE – Joan Miguel i Rodríguez

 

(Signat i datat digitalment)
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona