Noves mesures contra la Covid-19 vigents a Catalunya fins el dia 23 de juliol

Dimecres, 14 de juliol de 2021 a les 13:00

Mesures bàsiques de protecció

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Es recomana que les reunions no superin el màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. 
 • Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui possible.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys en els casos següents:
 • En qualsevol espai a l'aire lliure quan no es pugui mantenir una distància mínima d'1,5 metres amb persones no convivents.
 • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
 • En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres.
 • En els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • Es recomana limitar el contacte social als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
 • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.
 • Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.
 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

Amb la fi de l'estat d'alarma acaben els confinaments perimetral i nocturn de Catalunya.

Tot i així, es recomana:

 • Limitar en la mesura que sigui possible els desplaçaments.
 • Respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • Adoptar una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:

 • L'horari màxim de les 1.00 hores per a es activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • L'horari màxim de les 3.00 hores per als establiments d'oci nocturn a partir del qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Àmbit social

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes a l'espai públicExcepte:

 • Espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de descans, pícnics i similars).
 • Les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Àmbit laboral i professional

 • No és obligatori limitar la mobilitat laboral. Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan, per la naturalesa de l'activitat laboral, sigui possible.
 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

L'ús de mascareta:

 • És obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
 • No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Àmbit educatiu

 • Activitats de lleure educatiu
 • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • Equipaments cívics
 • En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat que poden arribar fins al 70% de l'aforament autoritzat si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. 
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • En el cas dels taxis de fins a 9 places, es poden ocupar totes. 

Àmbit comercial

 • En general, els establiments poden obrir amb un aforament del 70%.
 • Queden exceptuats d'aquesta limitació els dedicats a la venda de productes essencials.
 • Comerç minorista
 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • Establir sistemes de control d'aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 • Es permet l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 70%.
 • Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Àmbit de l'hostaleria i restauració

 • Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • Es limita a sis persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l'interior i deu a l'exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l'interior i d'1,5 metres a les terrasses.
 • Distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.
 • A l'interior: aforament del 50% i bona ventilació.

Horaris

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 01:00 hores.
 • Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
 • Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social.
 • Recollida de comandes
 • Les activitats per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment.

Àmbit cultural

Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

 • Horari: de 6 a 01 hores.
 • Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Els assistents han d'estar asseguts.
 • S'ha de garantir una bona ventilació .
 • Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. Amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Grans recintes

 • Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:
 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Serveis de bar i restauració

 • A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.
 • Als restaurants musicals se'ls aplica el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.
 • Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat.

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals

 • Horari: de 6 a 01 hores.
 • Aforament al 70%.
 • Activitats populars i tradicionals
 • Permeses tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
 • Públic assegut llevat que es duguin a terme activitats de ball, amb mascareta.
 • Requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

Assemblees

 • Es permeten les assemblees presencials d'entitats culturals, esportives i associatives amb un aforament del 70% i:
 • Com a màxim 1.000 persones i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Com a màxim 3.000 persones si les instal·lacions en espais oberts o bé en espais tancats que compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i les mesures de control d'aglomeracions.
 • Mesures específiques de ventilació, control d'accessos i mobilitat (Annexos 1 i 2 de la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre). Obre en una nova finestra.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o de 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permeten aperitius a peu dret amb aliments de format individual i complint la resta del pla sectorial.

Àmbit esportiu

 • Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:
 • Aforament del 70% tant a l'aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Control d'accés.
 • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Vestidors:

 • Les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d'informar les persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.
 • L'ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Activitats en grup:

 • En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l'aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme amb aforament del 50% i excepte en les piscines, sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses. 
 • En espais a l'aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l'aforament al 70%.
 • S'elimina el requisit de demanar cita prèvia en els equipaments i instal·lacions esportius tancats i se substitueix per un registre de persones que hi accedeixen, que permeti controlar l'aforament establert i la traçabilitat de contactes.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • Competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: condicions que fixa el Consell Superior d’Esports.
 • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:
 • a l'aire lliure: Aforament del 70% i un màxim de 3.000 persones. 
 • en espais tancats: Aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d'aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones, respectant el límit del 70% d'aforament.
 • El titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i els controls d'accessos i mobilitat al Departament al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

Grans recintes

 • Equipaments i instal·lacions amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:
 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

Àmbit lúdic i recreatiu

Activitats recreatives musicals

Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que disposen únicament d'espais interiors no poden obrir al públic.

Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents:

 • Els clients no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l'accés a les terrasses o espais a l'aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.

 • S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.

 • La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.

 • Es permet el ball amb mascareta.

 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

 • En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l'aire lliure..

Parcs i fires d'atraccions

 • Aforament del 50%.
 • Poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats, que hauran de complir amb les mesures establertes per a aquest sector.
 • Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts. 
 • Activitats lúdiques en espais tancats: aforament del 50% i amb servei de bar i restaurant subjecte a les condicions establertes per a la restauració.

Activitats d'arts escèniques i musicals amb ball i més de 500 persones

S'obre la possibilitat que es puguin desenvolupar amb el públic dempeus i que pugui ballar, sempre que siguin a l'aire lliure i les següents restriccions:

 • Establiment d'un registre d'assistents que s'ha de conservar durant un mes.
 • Per sobre de les 500 persones assistents, es preveu com a mesura preventiva, condicionar l'accés a un resultat negatiu en una prova diagnòstica en relació amb la COVID-19 realitzada durant les 12 hores prèvies a l'inici de l'activitat o bé que es tingui administrada la pauta vacunal completa.
 • El públic pot romandre a peu dret i ballar, fent ús de la mascareta. 

Se subjecten també a aquesta regulació les activitats de ball en l'àmbit de les festes populars i tradicionals.

L'entitat organitzadora de l'activitat pot facilitar l'organització de proves diagnòstiques per a les persones interessades d'assistir a l'activitat, que en tot cas s'haurà d'ajustar al protocol que a aquests efectes estableixi el Departament de Salut i que es farà públic en la pàgina web http://salutweb.gencat.cat.

Actes religiosos i cerimònies civils

(inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

 • Aforament 70% i nombre màxim de 1.000 assistents.
 • En casos excepcionals, les activitats poden tenir un aforament màxim de 3.000 persones (sense superar en cap cas l'aforament del 70%), sempre que:
 • Es desenvolupin de forma estàtica.
 • Es realitzin a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 • Les persones titulars de l'activitat presentin una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui l'activitat en el qual s'informi de:
 • Les característiques dels sistemes de ventilació.
 • Els controls i accessos de mobilitat.
 • L'empresa o personal de manteniment que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts.
 • Mesures específiques de ventilació, control d'accessos i mobilitat (Annexos 1 i 2 de la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre). Obre en una nova finestra.

Activitats relacionades amb el joc

Salons de jocs, casinos i sales de bingo:

 • Aforament del 70%.
 • Nombre màxim de 500 persones. Si es compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades poden ser fins a 1.000 persones, en aquest cas caldrà presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament.
 • Cal garantir la ventilació mínima establerta a la normativa en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Els clients s'han de limitar a grups de 10 persones màxim amb distància de 2 metres entre cada grup.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos als accessos i a les zones de mobilitat.
 • Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i restaurant en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, que hauran de complir amb les mesures establertes per al sector de la restauració.
Darrera actualització: 14.07.2021 | 13:18