DUPROCIM

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)


El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 31 de març de 2022 va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Monistrol de Montserrat.

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, per Decret d’Alcaldia de data 24 de maig de 2022 s’ha resolt elevar a definitius els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 31 de març de 2022 d’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Monistrol de Montserrat.

 

Podeu consultar el Document Únic De Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) en l'arxiu adjunt

Darrera actualització: 31.05.2022 | 08:51
Darrera actualització: 31.05.2022 | 08:51