Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

MODIFICACIÓ RÈGIM DE DELEGACIONS

23/02/2010En el passat ple ordinari de 2 de febrer de 2010 es va ratificar el decret d’alcaldia de data 22 de gener de 2010 quina part dispositiva diu el següent:
 
PRIMER.- Modificar el règim de delegacions generals d’atribucions efectuada en el Decret d’Alcaldia núm. 420/07 en el sentit d’incorporar les següents:
 
Efectuar a favor dels Tinents d’Alcalde que a continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació:
 
Regidor: Senyor Josep Santcristofol Mayordomo.
Àrea: Regidor Delegat de promoció Econòmica.
Àmbit competencial: Potenciar accions de promoció econòmica. Desenvolupament de polítiques de promoció econòmica.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries.
 
Regidor: Josep Nogués i Vila.
Àrea: Regidor delegat de Promoció Turística, Comerç i Polítiques Sectorials.
Àmbit competencial: Coordinació i representació a totes les fires que es portin a terme. Liderar i impulsar polítiques adreçades a potenciar i millorar el suport de l’Ajuntament a l’estructura comercial. Promocionar l’oficina turística de Monistrol. Coordinació i seguiment del personal adscrit a l’area de turisme. Impuls del turisme ciutadà i desenvolupament de polítiques de promoció comercial. Concessió de llicències municipals a les parades de mercats. Impuls de les polítiques de mercat i promoció de la Vila. Foment de polítiques d’igualtat. Impulsar polítiques municipals adreçades a l’organització d’activitats per als joves. Control i gestió de l’Info jove. Millorar les instal•lacions existents destinades als joves. Relacions i col•laboració amb entitats juvenils del municipi. Desenvolupament del Pla Local de Joventut.
Aquest regidor delegat té facultats resolutòries
 
SEGON.- La delegació general a favor dels esmentats Regidors a la que abans s’ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l’àrea corresponent com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets,que siguin necessaris per l’execució de l’esmentada delegació i, en especial, les que a continuació s’indiquen:
- La resolució dels recursos de reposició, contra els actes dictats en l’exercici de les seves atribucions.
- La sol•licitud d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que se’n derivi per a la Corporació estigui previst al pressupost municipal i no excedeixi dels 3.000,00€.
- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat autoritzant i disposant despeses que no siguin plurianuals i que no superin els 3.000,00€, corresponent als capítols II, VI i VII.
- Representar a l’Ajuntament en la signatura dels convenis, contractes i altres documents que siguin conseqüència del funcionament del servei o de l’exercici de les facultats delegades en aquest acte corresponent a les seves àrees.
- Sancionar les faltes d’obediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals de les seves àrees respectives.
- Disposar la publicació, execució i fer complir els actes dictats en l’exercici de les seves competències.
- Aquelles altres necessàries per al bon funcionament dels serveis propis del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la present delegació.

TERCER.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes.
 
QUART.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.

  tancar històric  

Diputació de Barcelona