Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 27 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI

20/10/2011PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT- 25 D’OCTUBRE DE 2011
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 9/11 DE DATA  4 D’OCTUBRE DE 2011
2.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2011
3. -DONAR COMPTE DELS CONTRACTES DE PERSONAL EFECTUATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI
4.- PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL EN LA PART QUE CONFRONTA AMB EL TERME MUNICIPAL DEL BRUC (Exp. 75/07)
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ  PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DELS SECTORS SUD-8 I SUD-9  (Exp. 75/09)
6.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE DISPONIBILITAT DEL CRÈDIT  CORRESPONENT A LES DESPESES ORIGINADES PEL MANTENIMENT I DIFUSIÓ DEL PROJECTE DELS PORTALS D’ENTRADA AL PARC NATURAL   (Exp. 61/11)
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT I L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 60/11)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2012  (Exp. 58/11)
9.-  CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
10.- INFORMES D’ALCALDIA
11.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona