Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

27/04/2012Es convoca sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, per al dia 3 DE MAIG a les 21,30  h. a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 2/12,  DE DATA  28 DE FEBRER DE 2012
 
b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DELS CONTRACTES DE PERSONAL EFECTUATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS DE PAGAMENT A 15 DE MARÇ DE 2012 D’ACORD AMB L’ARTICLE 2 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012 (Exp. 17/12)
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 40/12 PEL QUAL ES CREA EL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT  (Exp. 3/12)
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 41/12 PEL QUAL ES CREA LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT (Exp. 3/12)
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 260/12 PEL QUAL S’APROVA EL CONVENI DEL PLA  D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS 2012  (Exp. 13/12)
7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 153/12 PEL QUAL ES COMUNICA A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA LA VOLUNTAT DE RESOLDRE EL CONVENI DE CESSIÓ D’HABITATGES PER IMPULSAR POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS. (Exp. 14/07)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE RESCISIÓ DEL CONVENI DE DATA 11 DE FEBRER DE 2008 RELATIU A LA CESSIÓ D’HABITATGES PER IMPULS DE POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS (Exp. 14/07)
9.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC   PER DETERMINAR L’ÚS DE TURISME RURAL EN EDIFICI EXISTENT EN SÒL NO URBANITZABLE (Exp. 27/09)
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 7/12)
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES I TRIBUTS PRESENTAT  PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011 (Exp. 27/12)
12.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE EL PROCEDIMENT INCOAT EN RELACIÓ AMB LA PROPOSTA DEL CONVENI URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ DE PART DE L’ÀMBIT DEL PE1  (Exp. 68/10)
13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AVANÇAMENT DE LA 4A. QUOTA DE CAP DE BOU, AIXÍ COM DEL PADRÓ CORRESPONENT  (Exp. 32/12)
 
c) Mocions dels grups municipals
----
 
d) Control de l’acció de govern:
14.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
15.- INFORMES D’ALCALDIA
16.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona