Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT

26/07/2012 
S’ha convocat PLE EXTRAORDINARI de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 31 DE JULIOL a les 21,30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent
 
1. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 425/12 DE COMPARÈIXER AL RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. C.G. CONTRA L’AUTO DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA PEL QUAL ES DECLARA LA CADUCITAT  DEL RECURS 622/2006-E  (Exp. 47/12)
2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 379/12 DE RETIRADA DE L’ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A DETERMINAR L’ÚS DE TURISME RURAL EN EDIFICI EXISTENT EN SÒL NO URBANITZABLE.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 441/12 PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE MONISTROL DE MONTSERRAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011 (Exp. 42/12)
4.- PROPOSTA  D’ALCALDIA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCAL S DE MONISTROL DE MONTSERRAT PER A L’ANY 2013 (Exp. 50/12)
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL
DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT REFERENCIAT A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2011 (Exp. 45/12)
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU,  DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2011 AL PRESSUPOST DE 2012 (Exp. 48/12)
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 14- LIQUIDACIÓ DE
L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE CAP DE BOU  (Exp. 29/08)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES I INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA  (Exp. 36/12)
9.-PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC PER DETERMINAR L’ÚS DE TURISME RURAL EN EDIFICI EXISTENT EN SÒL NO URBANITZABLE (Exp. 27/09)

  tancar històric  

Diputació de Barcelona