Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

25/04/2013S’ha convocat PLE ORDINARI de l’Ajuntament per al proper dimarts 30 D’ABRIL  a les 21,30 h. a la Sala de Plens, amb el següent ORDRE DEL DIA
 
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 2/13 DE DATA   26 DE FEBRER DE 2013
 
b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DE LES DARRERES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 790/12 D’APROVACIÓ DELS CRITERIS GENERALS DE DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE PRODUCTIVITAT PER AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT (Exp. 71/12)
4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN DATA 12 DE FEBRER DE 2013  D’INADMISSIÓ DE LA RECLAMACIÓ FORMULADA PER LA SRA. C.P.G. PER UNES FISSURES APAREGUDES A LA FINCA UBICADA AL C/NOGUERA 6. (EXP. IN-ST/12/0089)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 133/13 D’APROVACIÓ DE LES FITXES DE SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ AL PUOSC,  CONVOCATÒRIA 2013-2016 (Exp. 15/13)
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 177/13 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS ENVIATS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DEL QUE DISPOSA D’ORDRE HATP/2015/2012 D’1 D’OCTUBRE (Exp. 73/12)
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 215/13 DE FORMULACIÓ D’INCIDENT DE NULITAT D’ACTUACIONS CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPREM EN EL RECURS DE CASACIÓ 6511/2009  (Exp. 93/09)
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 184/13 D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA  (Exp. 14/13)
9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 192/13  D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA SISTEMES D’OFICINES DEL PENEDÈS SA DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA FOTOCOPIADORA IMPRESSORA PER A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (Exp. 72/12)
10.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 12 DE FEBRER DE 2013 D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA  DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CAP DE BOU (Exp. 81/06)
11.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 12 DE FEBRER DE 2013  EN EL QUÈ ES DÓNA CONFORMITAT A LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE DATA 3 DE MARÇ DE 2008 SUBSCRIT AMB FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (EXP. 15/08).
12.-RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 227/13  D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER A LA LLAR D’INFANTS EL CUC VERD CORRESPONENT AL  CURS 2011-2012 (Exp. 17/13)
13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS  2013 (Exp. 26/13)
14.- PROPOSTA DE DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013  (Exp. 23/13)
15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT (Exp. 18/13)
16.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT  PER UN TOTAL DE 1.243,00€ PER PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZATS A L’EXERCICI 2012 (Exp. 21/13)
17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA  CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012 PER TRIBUTS I PREUS PÚBLICS , AIXÍ COM PER MULTES DE CIRCULACIÓ (Exp. 3/13)
18.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 19/13)
19.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ D’URBANITZACIONS DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE MONTSERRAT   (Exp. 66/12)
 
c) Mocions dels grups municipals
 
d) Control de l’acció de govern:
20.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
21.- INFORMES D’ALCALDIA
22.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona