Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 21 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

19/12/2013


 

 
 

S’ha convocat sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el dia 23 de desembre a les 21,30h a l’Ajuntament
 

 
 

L’ordre del dia és el següent
 

 
 

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 6/13 DE DATA  29 D’OCTUBRE DE 2013
 

 
 

b) Resolucions de govern
 

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 707/13 DE NOMENAMENT DE SECRETARI-INTERVENTOR AMB ACUMULACIÓ DE PLAÇA
 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 619/13 PEL QUAL S’APROVEN ELS FORMULARIS D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2105/2012 D’1 D’OCTUBRE CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 (Exp. 5/13)
 

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 626/13 PEL QUAL S’APROVA PROCEDIR A L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A CAP DE BOU (Exp. 3013)
 

5.- RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA 710/13  PEL QUAL ES DÓNA CONFORMITAT A QUÈ EL CONSORCI LOCALRET PUGUI PRORROGAR LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE DE TELECOMUNICACIONS  FINS A L’ENTRADA EN VIGOR DEL NOU CONTRACTE.
 

6.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES OFICIALS DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2013 (Exp. 59/13)
 

7.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA (Exp.   60/13)
 

8.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES  PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2013-2015 (Exp. 61/13)
 

9.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT  (Exp. 48/13)
 

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014
 

11.- APROVACIÓ DEL PRESSSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I DE LA PLANTILLA  DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2014
 

12.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’AIXECAMENT DE NO DISPONABILITAT DE L’OBRA “PERLLONGAMENT COL.LECTOR TORRENT DE LA CANALETA” (Exp. 40/2013).
 

 
 

c) Mocions dels grups municipals
 

--
 

d) Control de l’acció de govern:
 

12.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
 

13.- INFORMES D’ALCALDIA
 

14.- PRECS I PREGUNTES
 

 
 

 
 
 

  tancar històric  

Diputació de Barcelona