Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

21/02/2014S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIMECRES, 26 DE FEBRER  a les 2130 h. a la Sala de Plens, amb el següent ORDRE DEL DIA:

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 6/13,  DE DATA  29 D’OCTUBRE DE 2013
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 7/13,  DE DATA  23 DE DESEMBRE DE 2013
3.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 1/14,  DE DATA  29 DE GENER DE 2014

b) Resolucions de govern
4.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU, SR. XAVIER CERVANTES PORTA.
5.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI
6.- PROPOSTA  D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A LA COMARCA DEL BAGES  (Exp. 5/14)
7.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013 (Exp. 12/14)
8.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT (Exp. 16/14)
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  (Exp. 15/14)

c) Mocions dels grups municipals

10.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ERC I PSC SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL COL•LECTOR DE SALMORRES

d) Control de l’acció de govern:
11.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
12.- INFORMES D’ALCALDIA
13.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona