Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 21 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

04/07/2014Es convoca Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIMECRES, 9 DE JULIOL,  a les 21,30 h. a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 4/14 DE DATA  28 D’ABRIL  DE 2014

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL I NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS EFECTUATS DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL “PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN L’ABSENTISME ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAGES” (Exp. 39/14)
4.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015 (Exp. 40/14)
5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 3 DE PRESSUPOST 2014 (Exp.42/14)
6.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES COM A TÈCNICS MUNICIPALS AMB L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA FORA DE L’ÀMBIT D’AQUEST MUNICIPI. (Exp. 43/14)

c) Mocions dels grups municipals
--

d) Control de l’acció de govern:
7.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
8.- INFORMES D’ALCALDIA
9.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona