Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 02 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL. RESULTAT VALORACIÓ DE MÈRITS

14/11/2014

ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL DINS EL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL
1a. sessió


1.- IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.

Data: 14 de novembre de 2014
Hora d’inici: 10,00 hores
Hora d’acabament:  12,30 hores
Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament


Assistents:

President:   Sra. Maria Sancristòfol Mayordomo
Vocal:   Sr. Juan Carlos Alvarez Hernández
Secretària: Sra. Belén Roca Bach

Hi assisteix com a tècnic assessor de la Comissió de Valoració la Sra. Yolanda González Rodríguez, treballadora social de l’Ajuntament, per tal d’avaluar els mèrits relacionats amb la situació social dels aspirants.


Valoració dels mèrits presentats pels aspirants:


La Comissió de valoració procedeix a avaluar els mèrits al.legats i degudament justificats pels aspirants, conforme al barem que s’especifica al punt 5 (Fase I) de  les Bases reguladores del procés de selecció, aprovant per unanimitat el següent resultat:
  

DNI/NIE

Puntuació total

1

39527319W

17

2

72257557Q

15

3

X4461830Z

15

4

X3764894R

15

5

39535450Z

15

6

46594424N

15

7

X3515784G

12

8

36980393G

11,5

9

39359363S

11

10

X8356702C

10

11

X9164999M

10

12

Y1870164W

10

13

46603100V

10

14

39389609Q

10

15

39329206B

10

16

39394646Q

7

17

47101593P

6

18

44198108C

6

19

44416267R

5

20

39380138K

5

21

39380133Q

4

22

39398845Y

3,5

23

39369758Z

2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comissió de Valoració acorda publicar aquests resultats  en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal.

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió aixeca la reunió essent les dotze hores i trenta minuts del dia catorze de novembre  de dos mil catorze, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en triplicat exemplar.

Monistrol de Montserrat, 14 de novembre de 2014


La presidenta                                         Vocal
Maria Sancristòfol Mayordomo                   Juan Carlos Alvarez Hernández

                La secretària
             Belén Roca Bach

  tancar històric  

Diputació de Barcelona