Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

PROCES DE SELECCIÓ DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. RESULTATS PROVA ENTREVISTA PERSONAL

21/11/2014ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE DOS PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL DINS EL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL

2a. sessió


1.- IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ.

Data: 20 de novembre de 2014
Hora d’inici: 10,00 hores
Hora d’acabament:  12,30 hores
Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament


Assistents:

President:   Sra. Maria Sancristòfol Mayordomo
Vocal:   Sr. Juan Carlos Alvarez Hernández
Secretària: Sra. Belén Roca Bach

Hi assisteix com a tècnic assessor de la Comissió de Valoració la Sra. Yolanda González Rodríguez, treballadora social de l’Ajuntament.

2. VALORACIÓ DE L’ENTREVISTA PERSONAL

S’ha convocat a tots els candidats  de 10 a 12 del matí per a la realització de l’entrevista personal. En aquesta prova obligatòria es valorarà  si algun  membre de la unitat familiar forma part actualment d’algun pla d’ocupació, si es disposa de carnet de conduir, si  el candidat té  experiència en l’utilització d’eines i maquinària  tipus desbrossadores, motoserres, etc ,i en el pintat d’interiors i exteriors , i si pateix o no de vertigen.

La puntuació màxima que pot aconseguir cada candidat és de 2 punts. Els aspirants que a les 12 del matí no s’han presentat a l’entrevista personal  han quedat exclosos del procés selectiu.

Un cop realitzades totes les entrevistes, la Comissió de  Valoració  aprova per unanimitat el següent resultat:
DNI/NIE

TOTAL PUNTS

47101593P

1,25

44416267R

1,75

75257557Q

2

44198108C

2

39394646Q

1,75

X4461830Z

1,5

X3764894R

NO PRESENTAT

39535450Z

2

X8356702C

1,75

39359363S

1,5

X3515784G

2

X9164999M

NO PRESENTAT

39527319W

2

Y1870164W

2

46603100V

1,5

39380133Q

NO PRESENTAT

39380138K

2

36980393G

2

39389609Q

NO PRESENTAT

46594424N

NO PRESENTAT

39369758Z

1,5

39329206B

1,5

39398845Y

1,5


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comissió de Valoració acorda publicar aquests resultats  en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal.


3. RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

L’aspirant amb NIF 46603100V  en data 19 de novembre de 2014 ha presentat una reclamació sobre la seva puntuació a la valoració de mèrits efectuada per la Comissió de Valoració , en el sentit que no havia obtingut cap punt per tenir menors a càrrec tot i tenir-ne dos, i que tampoc havia obtingut cap punt per constar inscrita a l’atur amb antiguitat superior a un any, tot i que constava inscrita al SOC des del 4 de juny de 2013.

Un cop la Comissió de Valoració examina el llibre de família presentat per l’aspirant, s’acorda per unanimitat rectificar la puntuació atorgada en el sentit de concedir-li els dos punts pel fet de tenir fills menors a càrrec.

Respecte al fet de constar inscrita a l’atur amb més d’un any d’antiguitat, atès que en el certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya  presentat per l’aspirant consta que en data 7 de març de 2014 es va donar d’alta per reactivació de la suspensió, la Comissió de Valoració realitza la pertinent consulta al Servei d’Ocupació de Catalunya en relació amb l’expedient de l’aspirant, el qual confirma que l’antiguitat de la seva inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya és des del 4 de juny de 2013.  La Comissió de Valoració acorda rectificar la puntuació atorgada  en el sentit de concedir-li els dos punts pel fet de constar a l’atur amb una antiguitat superior a un any.


Finalment, la Comissió de Valoració acorda que  la prova de català de nivell A elemental per a tots els aspirants que han realitzat l’entrevista personal i que no han presentat l’acreditació d’estar en possessió del certificat corresponent ,  tingui lloc el proper 25 de novembre a les 10 del matí a les dependències de l’Ajuntament.

En cas que algun dels aspirants tingui la nacionalitat espanyola, un cop realitzada la prova de català,  hauran de realitzar una prova de coneixements adequats de castellà que tindrà caràcter obligatori i eliminatori.


No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidenta de la Comissió aixeca la reunió essent les dotze hores i trenta minuts del dia vint de novembre  de dos mil catorze, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en triplicat exemplar.

Monistrol de Montserrat,  20 de novembre de 2014


La presidenta                                         Vocal
Maria Sancristòfol Mayordomo                   Juan Carlos Alvarez Hernández


                La secretària
             Belén Roca Bach

  tancar històric  

Diputació de Barcelona