Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

20/02/2015S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIMARTS, 24 DE FEBRER a a les 21,30 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:


a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 1/15 DE 8 DE GENER DE 2015

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 36/15 D’APROVACIÓ DELS CÀLCULS REALITZATS PEL CÒMPUT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014 (Exp. 8/15)
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 37/15 D’APROVACIÓ DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2014  (Exp. 29/14)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 44/15 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2015/2012  (Exp. 8/15)
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 520/14 PEL QUAL S’APROVA L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL PLA EDUCATIU DE L’ENTORN DEL CURS 2014-15  (Exp. 11/06)
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2014 D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (Exp. 54/14)
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 60/15 CONFORME ES RESOL COMPARÈIXER I OPOSAR-SE AL RECURS NÚMERO 716/2014 DAVANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES XIFRES OFICIALS DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014 (Exp. 61/14)
10. PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL  TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I CATÀLEG DE MASIES RURALS  DE MONISTROL DE MONTSERRAT  (Exp. 23/12)
11.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS PER ADAPTAR-LOS A LA LLEI 15/2014  (Exp. 13/15)
12.- PROPOSTA DE DENOMINACIÓ DE CARRERS I INDRETS DEL MUNICIPI (Exp. 67/14)
13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC “PLA ESPECIAL PER LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI, REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA TORRE DEL FERROCARRIL”  (Exp. 45/11)
14.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL BAGES AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM CORRESPONENT A L’ANUALITAT 2014  (Exp. 62/14)
15.- PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT A L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL BAGES TURISME (Exp. 66/14)
16.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A 31 DE DESEMBRE DE 2014  (Exp. 11/15)
17.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012  (Exp. 15/15)
18.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS  (Exp. 46/14)
19.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (Exp. 17/15)
20.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET (Exp. 16/15)

c) Mocions dels grups municipals
--
d) Control de l’acció de govern:
21.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
22.- INFORMES D’ALCALDIA
23.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona