Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 23 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

24/04/2015Es convoca PLE ORDINARI de l’Ajuntament per al proper dia 28 d’abril de 2015 a les 21,30h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 2/15 DE DATA  24 DE FEBRER DE 2015

b) Resolucions de govern
2.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE CONSTITUIR EL PROPER 24 DE MAIG AMB MOTU DE  LES ELECCIONS MUNICIPALS .
3.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 83/15 DE SOL.LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE MODIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE NOMENAMENT DE SECRETÀRIA ACCIDENTAL
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 139/15 D’APROVACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2015, AIXÍ COM EL MARC PRESSUPOSTARI SIMPLIFICAT QUE SE’N DERIVA (Exp. 22/15)
6.- RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 4 DE MARÇ DE 2015  (Exp. 14/15)
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 27 DE MARÇ DE 2015 (Exp. 68/08)
8.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 10 D’ABRIL DE 2015  (Exp. 30/15)
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT QUE REGULA LES COMPETÈNCIES, LA CONSERVACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES OBRES DEL PONT SOBRE EL RIU LLOBREGAT (Exp. 28/15)
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA DESAFECTACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE CAN COMAS  (Exp. 29/15)
11.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014 (Exp. 31/15)
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE  L’EXERCICI 2015 (Exp. 32/15)
13.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT (Exp. 33/15)

c) Mocions dels grups municipals
14.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC i PSC PER ACLARIR LA SITUACIÓ DE L’EXPEDIENT INICIAT PER L’ICS AL DR. JESUS CASTILLO

d) Control de l’acció de govern:
15.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
16.- INFORMES D’ALCALDIA
17.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona