Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 02 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

18/01/2016
S’ha convocat Ple  ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 21 DE GENER a les 21:00 h. a la sala de plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 11/15  DE DATA  29 D’OCTUBRE DE 2015.
2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 12/15 DE DATA  23 DE NOVEMBRE DE 2015

b) Resolucions de govern
3.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI.
4.-DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 677/15 D’APROVACIÓ DELS CÀLCULS CORRESPONENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 30 DE SETEMBRE DE 2015  (Exp. 34/15)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 680/15 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2015/2012  (Exp. 37/15)
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 692/15 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2075/2014  (Exp. 70/15)
7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE NOMENAMENT AMB CARÀCTER ACCIDENTAL DE DIVERSES FUNCIONÀRIES DE L’AJUNTAMENT PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 13/2016  D’INTERPOSICIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA 317/15 DE 22 DE DESEMBRE DE 2015 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA (Exp. 16/11)
9.- APROVACIÓ, SI ESCAU,  DEL PRESSSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I DE LA PLANTILLA  DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2016  (Exp. 79/15)
10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 755/15   D’APROVACIÓ DE LES XIFRES OFICIALS DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015  (Exp. 76/15)
11.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA  11 DE DESEMBRE DE 2015 D’ORDENACIÓ PAGAMENT CERTIFICACIÓ 7a I FINAL DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA SALA POLIVALENT ANNEXA AL PAVELLÓ (Exp 24/15)
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (Exp. 60/14)

c) Mocions dels grups municipals
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A LA REUBICACIÓ DELS CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES QUE ES TROBEN A L’ENTRADA DE LA PLAÇA FONT GRAN.
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER A LA INSTAL.LACIÓ DE BARANES EN LES SORTIDES DE L’ESCOLA PÚBLICA SANT PERE, EN ELS VIALS DE CIRCULACIÓ RODADA AL CARRER ESCOLES.
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ ES SENYALITZIN ELS CARRERS DE MONISTROL DE MONTSERRAT
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA NECESSITAT DE QUÈ L’OFICINA DE TURISME ESDEVINGUI OBERTA ELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS.

d) Control de l’acció de govern:
17.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
18.- INFORMES D’ALCALDIA
19.-  PRECS I PREGUNTES


  tancar històric  

Diputació de Barcelona