Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 26 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

23/02/2016S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 25 DE FEBRER a les 21:00 h. a la sala de plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent:
 
ORDRE DEL DIA

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 1/16  DE DATA  21 DE GENER DE 2016

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 52/16 D’APROVACIÓ DELS CÀLCULS CORRESPONENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2015  (Exp. 34/15)
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 54/16  D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2015/2012  (Exp. 37/15)
4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 4 DE FEBRER DE 2016 D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT PEL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE SUPORT I PROMOCIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS I DE LES EMPRESES DEL MUNICIPI. (Exp. 4/16)
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI COMARCAL D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA D’ENERGIA (Exp. 21/16)
6.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PER UN IMPORT DE 19.982,91 EUROS  (Exp. 22/16)
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS AL MUNICIPI DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 46/14)
8.- PROPOSTA DE DENÚNCIA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI A LA COMARCA DEL BAGES (Exp. 41/14)
9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER L’ESTABLIMENT DE LA LÍNIA D’EDIFICACIÓ DE LA C-55 EN L’ÀMBIT DE LA URBANITZACIÓ CAP DE BOU (Exp. 20/16
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2016  (Exp. 23/16)

c) Mocions dels grups municipals
--
d) Control de l’acció de govern:
11 .- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
12 .- INFORMES D’ALCALDIA
13.-  PRECS I PREGUNTES


  tancar històric  

Diputació de Barcelona