Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 01 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES DEL CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA

18/05/2016El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 d’abril de 2016 va deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple en sessió de data 21 de gener de 2016 i va tornar a aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules tècniques que han de regir, per procediment obert, la celebració d’un contracte de gestió de serveis públics per a la gestió integral del servei municipal d’abastament d’aigua del municipi de Monistrol de Montserrat.
 
Els esmentats plecs s’exposaran al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’últim anunci publicat al BOP de la província de Barcelona, al DOGC i a la pàgina web municipal www.monistroldemontserrat.cat, als efectes de presentació de reclamacions, al•legacions o suggeriments, d’acord amb l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003.
 
Podeu trobar la resta de documentació complementària a l’apartat Ajuntament/contractació servei municipal d’aigua
 

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
  tancar històric  

Diputació de Barcelona