Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 02 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

25/10/2016S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al proper DIJOUS, 27 D’OCTUBRE, a les 21,00 h. amb el següent ordre del dia:
 
a) Acta/es sessió/ns a nterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 7/16 DE DATA  29 DE SETEMBRE DE 2016

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 543/16 PEL QUAL S’APROVA LA COMPAREIXENÇA DE L’AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU 309/16 INTERPOSAT PER IMPRAT S.A. (Exp. 86/16)
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 572/16 DE NOMENAMENT DE TINENTS ALCALDE ((Exp. 89/16)
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA  573/16 RELATIU A LES DELEGACIONS REALITZADES A REGIDORS I TINENTS ALCALDE (Exp. 86/16)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 574/16 RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (Exp. 86/16)
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 585/16 PEL QUAL S’APROVEN ELS CÀLCULS  REALITZATS CORRESPONENTS AL CÒMPUT  DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016 (Exp. 35/16)
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 586/16 D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A  L’ORDRE HAP/2015/2012  (Exp. 37/16)
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS (Exp. 50/16)
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DEL REGIDOR MIQUEL ANGEL COIN TORRES COM A REPRESENTANT A DIVERSOS ORGANISMES DELS QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT (Exp. 89/16)
10- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ I CANCEL.LACIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT PER CESPA INGENIERIA URBANA S.A. PEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS DE L’ANY 2002 (Exp. 10/02)
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2017 (Exp. 97/16)

c) Mocions dels grups municipals

d) Control de l’acció de govern:
12.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
13.- INFORMES D’ALCALDIA
14.- PRECS I PREGUNTES

  tancar històric  

Diputació de Barcelona