Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 28 d'Octubre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

AVÍS PLE 28 DE SETEMBRE

25/09/2017S’ha convocat sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el dia 28 DE SETEMBRE DE 2017 a les  21,00 h., a la Casa de la Vila amb el següent   ORDRE DEL DIA:

a) Acta/es sessió/ns anterior/s:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, MINUTA 5/17   DE DATA  29 DE JUNY DE 2017

b) Resolucions de govern
2.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS LABORALS EFECTUADES DES DEL DARRER PLE ORDINARI
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 396/17 DE DATA 26 DE JULIOL DE 2017 D’APROVACIÓ DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 (EXP X2017000207).
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 373/17 DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT PER SEUBAS SALVANS SL PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MANRESA (Exp. Aval 41/2009)
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 447/17 DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2017 DE COMPARÈIXER EN L’INICIDENT D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA CORRESPONENT AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 362/14-1 (EXP. X2017000315).
6.- DONAR COMPTE  DEL DECRET D’ALCALDIA  390/17 DE 20 DE JULIOL DE 2017 PEL QUAL S’APROVEN ELS INFORMES TRIMESTRALS DEL PRESSUPOST D’ACORD AMB L’ORDRE MINISTERIAL HAP/2015/2012 DE DATA 1 D’OCTUBRE (Exp. 53/2017)
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 392/17 DE 20 DE JULIOL APROVANT ELS CÀLCULS DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL 2N TRIMENTRE DE 2017 (EXP. 52/2017).
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 461/17 DE 22 DE SETEMBRE APROVANT L’INCREMENT DE L’1 % DE TOTS ELS CONCEPTES SALARIALS DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL (EXP. X2017000316).
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE L’EDIFICI DE LA CASA CONSISTORIAL (EXP. X2017000250).
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’ENGINYERIA (EXP. X2017000255).
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CORRECCIÓ D’ESMENES DE L’ACORD DEL PLE DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI.

c) Mocions dels grups municipals

d) Control de l’acció de govern:
12.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
13.- INFORMES D’ALCALDIA
14.- PRECS I PREGUNTES

El que es fa públic per a general coneixement.

Monistrol de Montserrat, 25 de setembre de 2017

  tancar històric  

Diputació de Barcelona