Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 30 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT

27/02/2018

 

S’ha convocat Ple ordinari de l’Ajuntament per al dijous, 1 de març a les 21:00 h. a la sala de plens de l’Ajuntament.
 
L’ordre del dia de la sessió és el següent1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1 LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 26 D’OCTUBRE DE 2017 (MINUTA 8/17)

1.2 LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL 25 DE GENER DE 2018 (MINUTA 1/18)

 

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 69/18 DE DATA 5 DE FEBRER DE 2018 (X2018000122)

2.2  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 63/18 D’APROVACIÓ DEL CÒMPUT DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T. TRIMESTRE DE 2017 (Exp. 52/17)

2.3  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA  66/18   D’APROVACIÓ DELS FORMULARIS D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL 4T TRIMESTRE DE 2017 (Exp. 53/17)

2.4.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NO CREACIÓ D’UN REGISTRE PROPI DE GRUPS D’INTERÈS I ADHESIÓ AUTOMÀTICA AL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA (X2017000161)

2.5.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’ACATAMENT DE LA SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 362/2014 (X2017000315)

2.6.- PROPOSTA DE RENUNCIA AL CONTRACTE DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

2.5.- PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT I EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER A L’ÚS DE L’EXTRANET COMARCAL I LES SEVES APLICACIONS INFORMÀTIQUES (Exp. 37/13)

2.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL  RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (X2018000040)

2.7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOU CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA (Exp. X2018000102)

2.8.- PROPOSTA D’APROVACIO INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2018 (X2017000530)

 

3.- MOCIONS DEL GRUPS MUNICIPALS

3.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER DEMANAR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE L’ESCOLA BRESSOL (X2018000244)

 

4.- CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D’ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES  tancar històric  

Diputació de Barcelona