Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Diumenge, 27 de Setembre de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
NOTíCIES  

DECRET NOMANAMENT ALCALDE ACCIDENTAL

17/09/2018RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Antecedents de fet.

L’Alcalde–President no podrà exercir el càrrec des de les 15.00h del dia 10 de setembre de 2018 fins les 24.00 hores del dia 17 de setembre de 2018, per malaltia, per la qual cosa procedeix la designació d’Alcalde Accidental, sens perjudici que aquest termini pugui ésser objecte de modificació segons les prescripcions mèdiques.

Fonaments de dret.

Arts. 47, 48 i 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).

Per tot com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat,
 
RESOLC:

Primer. NOMENAR al Sr. Miquel Àngel Coín, Segon Tinent d’Alcalde, com a Alcalde Accidental des de les 15:00 h (migdia) del dia 10 de setembre de 2018 fins les 24:00 h, del dia 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos. La delegació comprèn totes les facultats pròpies del càrrec.

Segon. DONAR COMPTE del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que celebri.

Tercer. NOTIFICAR el present Decret al Segon Tinent d’Alcalde.

Quart. PUBLICAR el present a la web municipal.

Signants:

L’alcalde, Joan Miguel i Rodríguez

La Secretària Interventora, Belén Roca Bach

Núm. de Decret i Data:

2018DECR000563 10/09/2018

  tancar històric  

Diputació de Barcelona