Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 07 d'Agost de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ BASES GENERALS PARTICIPACIÓ FESTA DELS ROMEUS

04 de Desembre de 2015Es fa públic per a general coneixement que  la Junta de Govern Local , en sessió celebrada en data 26 de novembre de 2015,  va aprovar  les bases generals per a la participació d’expositors a la Festa dels Romeus de Monistrol de Montserrat que es celebrarà els dies 23 i 24 de gener de 2016. 

El termini de presentació de les sol.licituds d’inscripció  finalizarà el dia 22 de desembre de 2015.


Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest edicte en el  BOPB, en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, entenent-se definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenten al.legacions o reclamacions.
El text íntegre de les bases es pot consultar a la pàgina web municipal (www.monistroldemontserrat.cat) i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona