Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dilluns, 03 d'Agost de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

09 de Maig de 2016El Ple de l′Ajuntament en la sessió de data  28 d’abril de 2016  va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Monistrol de Montserrat d’acord amb els paràmetres que s’estableixen al Decret 176/2009. de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica ,

L’esmentat document es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies mitjançant la publicació del present edicte al BOP, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal per tal que es puguin formular al.legacions o reclamacions.  Si transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions ni suggeriments , l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adopció d’acord exprés.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, ubicat a la plaça de la Font Gran núm. 2, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Diputació de Barcelona