Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE D’OBRES

06 de Maig de 2011Aprovat definitivament, per acord del Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat en la sessió que tingué lloc el 28 d’abril de 2011, el projecte municipal d’obra titulat “Adequació de l’accés a la urbanització de Cap de Bou a Monistrol de Montserrat”, amb un pressupost de 76.131,42 euros més la quantitat de 13.703,65 euros corresponent al 18% d’IVA i que suposa un import total de 89.835,07 euros (IVA inclòs), es fa públic el dit acord per a general coneixement, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contencioso-administrativa de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de la data següent a la de la publicació d’aquest anunci en l’últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat.

Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci en els diaris oficials , Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat.
El que es fa públic per a general coneixement.

Diputació de Barcelona