Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dijous, 09 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

Edicte delegació de competències a la Junta de Govern Local

En data 22 de juny de 2011, l’alcalde de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat va dictar el decret d’alcaldia número  341/11,   on s’estableixen les delegacions realitzades a favor de la Junta de Govern Local. La part dispositiva de l’esmentat decret diu el següent:
 
PRIMER.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions següents:
 
- En matèria d’urbanisme:
- L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. (art. 21.1.j).
- Autoritzar els usos provisionals previstos per la legislació urbanística.
- Autoritzar les construccions i instal•lacions en sòl no urbanitzable en els supòsits previstos a la legislació urbanística.
 
- En matèria de personal:
- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 
- En matèria d’hisenda:
- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les despeses dels capítols II, VI i VII de quantia superior als 2.400,00€.
- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les despeses del capítol IV sempre i quan no figurin nominativament a pressupost.
- Aprovació de certificacions d’obra.

- En matèria de contractació:
- Les contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import excedeixi dels 2.400,00€ i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, els sis milions d’euros, incloses les contractacions de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat ni la quantia assenyalada.
- L’aprovació dels projectes d’obra i serveis, quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 
- En matèria de patrimoni:
- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000,00 euros .
- L’alienació de patrimoni, que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
- Els Béns immobles, sempre i quan estigui prevista al pressupost.
- Els béns mobles, exceptuant els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi previst en el pressupost.
-  Resoldre assumptes de tràmit relacionats amb la gestió del patrimoni municipal i la prestació dels serveis municipals.
 
- Altres:
- Sol•licitar i acceptar subvencions i/o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició que aprovi la convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per a fer-ho o no en designi cap d’específic.
- L’autorització de convenis i acords de cooperació i/o col•laboració amb altres administracions o amb institucions públiques i/o privades sempre que del seu contingut resultin compromisos a càrrec de la Corporació que es situïn dins l’abast competencial de l’Alcaldia.
- Resolució expedients de responsabilitat patrimonial quan l’import reclamat no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost
- La resolució dels recursos de reposició, contra els actes dictats en l’exercici de les seves atribucions.
 
A més a més de les competències que se li deleguen la Junta de Govern Local exercirà la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan
 
TERCER.- Aquestes delegacions, tindran efecte des del dia següent a que el Ple de l’Ajuntament acordi la constitució de la Junta de Govern Local, sense perjudici de la potestat d’advocació de l’Alcaldia, d’acord amb l’art. 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’art. 44.2 del text legal abans esmentat.
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots el regidors afectats, pel seu coneixement i efectes.
 
SISÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Diputació de Barcelona