Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST

04 de Juliol de 2012Aprovat per aquest Ajuntament la modificació número 1 del pressupost municipal vigent consistent en la transferència de crèdit existent entre partides i la generació de crèdit finançada amb majors ingressos, per la present es fa avinent que l’expedient resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 15 dies hàbils a comptar des del següent a la seva publicació al BOP.
 
Durant aquest termini s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.

Diputació de Barcelona