Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 2013

19 de Febrer de 2013D’acord amb el que disposa l’art. 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la plantilla de personal per a 2013  aprovada juntament amb el pressupost general d’aquest exercici.
 
Plantilla orgànica de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

1.- PERSONAL FUNCIONARI:
 
1.1.- Funcionari d’habilitació estatal:
Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A
Nivell de destí: 20
Núm. de places: 1
Places ocupades: 1
Places vacants: 0
 
1.2.- Escala Administració General.
1.2.1.- Subescala administrativa.
Grup de classificació: C
Subgrup: C1
Nivell de complement de destí: 18
Núm. de places: 3
Núm. de places ocupades: 3
Núm de vacants: 0
 
1.2.2.- Subescala Auxiliar:
Grup de classificació: C
Subgrup: C2
Nivell de complement de destí: 16
Núm. de places: 2
Núm. de places ocupades: 2
Núm. de vacants: 0
 
1.3.- Escala d’administració especial.
1.3.1.- Subescala de serveis especials:
Vigilants municipals.
Grup de classificació: E
Nivell de complement de destí: 11
Núm. de places: 4
Núm. de places ocupades: 1
Núm. de vacants: 3
2.- PERSONAL LABORAL.
 
2.1.- Personal laboral fix en jornada completa.
2.1.1.- Servei escola bressol.
Categoria: mestre
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0
Categoria: tècnic especialista en jardí d’infància
Núm. de places: 2
Ocupades: 1
Vacants: 1
 
2.1.2.- Servei: Àrea de cultura i turisme.
Categoria: Tècnic mitjà
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1
 
2.1.3.- Servei: Serveis Socials.
Categoria: Treballador familiar
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0
 
2.1.4.- Servei: Esports
Categoria: operari
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0

2.1.5.-Servei: Brigada municipal.
Categoria: peó especialista
Núm. de places: 1
Ocupades: 1
Vacants: 0
Categoria: peó
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1
Categoria: peó jardiner.
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacant: 1

2.2.- Personal laboral fix a temps parcial.

2.2.1.-Servei: Jutjat de pau.
Categoria: auxiliar administrativa.
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1
 
2.2.2.-Servei: Biblioteca
Categoria: auxiliar.
Núm. de places 1
Ocupades: 0
Vacants: 1
 
2.2.3.-Servei: Arxiu.
Categoria: auxiliar
Núm. de places 1
Ocupades:0
Vacant:1

2.2.4.-Servei: Serveis Socials.
Categoria: Treballador familiar
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

Categoria: Treballador social
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1
Categoria: Educador social
Núm. De places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1
 
2.2.5: Servei d’esports
Categoria: Tècnic auxiliar
Núm. de places: 1
Ocupades: 0
Vacants: 1

2.3.- Personal laboral temporal en jornada completa.

2.3.1.-Servei: Piscina municipal.
Categoria: Operari
Núm. de places: 2
Ocupades: 0
Vacant : 2

Diputació de Barcelona