Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE FITXERS

03 de Maig de 2013El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, en sessió que tingué lloc el passat 30 d’abril de 2013, va aprovar inicialment la proposta d’ordenança municipal per la qual s’aprova la creació, supressió i modificació de determinats fitxers de dades de caràcter personal de l’ajuntament de Monistrol de Montserrat.
 
L’acord d’aprovació i el text de l’ordenança es sotmeten a informació pública pel termini de trenta (30) dies a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7, a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al•legacions o reclamacions, l’expedient i l’ordenança s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un acord ulterior.

Diputació de Barcelona