Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES OBRA SALA ANNEXA PAVELLÓ

08 d'Abril de 2014Exp. 25/14


Per acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 7 d’abril de 2014 s’han aprovat inicialment els plecs de clàusules administratives particulars reguladors del contracte d’obres d’adequació d’una sala polivalent annexa al Pavelló municipal de Monistrol de Montserrat.

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert (amb diversos criteris d’adjudicació).

Els esmentats plecs es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació d’aquest edicte al BOPB o al DOGC,  de conformitat amb allò que disposa l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, per tal de què s’hi puguin presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments. En el supòsit de no formular-se’n cap durant aquest període, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

El que es fa públic per a general coneixement.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona