Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚM. 1

03 de Juny de 2015De conformitat amb l’acord adoptat, es fa públic que la modificació número 1 del pressupost de l’any 2015, aprovada per acord de Ple de data 28 d’abril de 2015, ha quedat definitivament aprovada en data 28 de maig de 2015,  atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat reclamacions ni al•legacions

De conformitat amb el disposat als articles 169 i ss del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i 20.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic el resum per capítols del pressupost de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat incloent la modificació aprovada.

Ingressos:-
Capítols    Denominació                 _                              Euros
    1          Impostos directes                                  1.197.055,00€
    2          Impostos indirectes                                    10.000,00€
    3          Taxes i altres ingressos                            397.242,00€
    4          Transferències corrents                            642.557,71€
    5          Ingressos patrimonials                                 4.917,00€
    6          Alineació d’inversions reals           
    7          Transferències de capital                            64.184,57€
    8          Actius financers                        
    9          Passius financers                                       78.164,66€
                       
TOTAL            2.394.120,94€

Despeses:

Capítols    Denominació                                              Euros
    1          Despeses de personal                               920.554,92€       
    2          Despeses de béns corrents i serveis        1.029.879,32€
    3          Despeses financeres                                    5.635,32€
    4          Transferències corrents                             90.102,00€
    5          Fons de contingència                                 44.800,00€
    6          Inversions reals                                       204.491,66€
    7          Transferències de capital                                            
    8          Actius financers                              
    9          Passius financers                                      98.657,72€
                           
TOTAL                 2.394.120,94€

Diputació de Barcelona