Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PCAP CARRER SANT RAMON I SANTA ANNA

11 de Novembre de 2015Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 9 de novembre de 2015, s’han aprovat inicialment els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per a l’execució de les obres descrites en el projecte d’urbanització del carrer Sant Ramon i Santa Anna de Monistrol de Montserrat,  a licitar per procediment obert amb un pressupost d’execució per contracta de 164.580,57€, IVA inclòs.


Els esmentats plecs es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la darrera publicació d’aquest edicte al BOPB o DOGC, de conformitat amb allò que disposa l’article 277 del Text Refós de la llei municipal i de Règim local a Catalunya, per tal de què s’hi puguin presentar al•legacions, reclamacions o suggeriments.  Si transcorregut aquest termini no se’n presenten,  l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de més tràmit.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona